WYDZIAŁ PREWENCJI - Wydział Prewencji - KPP Świdnik

Wydział Prewencji

WYDZIAŁ PREWENCJI

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdniku
 
Adres: 21 - 045 Świdnik, ul. Al. Lotników Polskich 1
Kontakt:
Sekretariat tel. 81-7494-234;
 
 
Naczelnik Wydziału:  podinsp. Radosław Woś
 

Zadania Wydziału Prewencji:

 1. podejmuje działania organizatorskie i kontrolne służby prewencyjnej pełnionej w patrolach, obchodach i na posterunkach zmierzające do zapewnienia ładu i należytego porządku w rejonie służbowym, w szczególności nie dopuszczając do zaistnienia przestępstw i wykroczeń, podejmując interwencje i dążąc do ujęcia sprawcy oraz koordynuje zadania w zakresie efektywnego wykorzystania posiadanych sił i środków stosownie do zagrożenia,
 2. podejmuje działania zmierzające do ujawniania i zatrzymywania sprawców przestępstw i osób poszukiwanych,
 3. koordynuje, inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych,
 4. koordynuje pracę służb dyżurnych Komendy,
 5. wypracowuje i wdraża zasady współdziałania Komendy z innymi instytucjami, właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego i obronności państwa, w celu wykonania zadań policyjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów i umów międzynarodowych,
 6. prowadzi działania związane z rozpoznaniem i zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich, alkoholizmu i przemocy w rodzinie,
 7. koordynuje działania w zakresie organizacji i wykonawstwa takich zadań, jak:
 • konwojowanie i pilotaż osób i przedmiotów wartościowych,
 • ochrona obiektów własnych,
 • zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na obszarach kolejowych,
 • prowadzenie działań i operacji policyjnych związanych ze zbiorowymi naruszeniami ładu i porządku publicznego oraz zabezpieczenia imprez masowych.

 

Wydział Prewencji obejmuje:

·         Zespół Patrolowo – Interwencyjny

·         Zespół Dzielnicowych

·         Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

·         Zespół Dyżurnych

·         Zespół Przewodników Psów Służbowych

·         Zespół Wykroczeń i Organizacji Służby

·         Zespół ds. Zabezpieczenia Lotniska