PRZEMOC W RODZINIE - Przemoc w rodzinie - KPP Świdnik

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc w rodzinie – to wszelkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ja do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualna, powodujące szkody na jej zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. Nieodłącznym elementem przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu.

Uwierz, że można Ci pomóc! Przerwij milczenie! Daj sobie szanse!

KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY

SZUKAJ POMOCY U SPECJALISTÓW:

 

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE

DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

NIEBIESKA LINIA

800-1200-02

(płatny tylko pierwszy impuls) czynny od poniedziałek - sobota: 10.00-22.00

niedziele i święta - 10.00-16.00 numer płatny: ( 22) 666-00-60

czynny od poniedziałek -piątek: 10.00-22.00

 

Instytucje zajmujące się pomocą w rodzinie na terenie powiatu świdnickiego:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku
ul. S. Wyszyńskiego 12 
21-040 Świdnik,
tel. 081 468 77 15, fax wewn. 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi 
ul. Partyzancka 32, 21-007 Mełgiew   
tel./fax 081 467 05 51

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach
ul Lubelska 80, 21-050 Piaski
tel. 081 582 13 62

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach
Trawniki 605
tel. 081 585 60 47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach
Rybczewice Drugie 119
tel. 081 585 40 03
fax 081 585 40 99

 

MIEJSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI W ŚWIDNIKU

 

 1. Punkt konsultacyjny ds ALKOHOLIZMU

Punkt czynny jest w dni powszednie poniedziałek i środa w godzinach 8.00 – 17.00,
wtorek i czwartek – 8.00- 18.00, piątek -8.00-16.00,sobota 9.00-13.00

Dużym atutem zwiększającym skuteczność funkcjonowania punktu jest fakt, że prowadzony jest on przez dwóch pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki będących jednocześnie członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powoduje to znaczne przyśpieszenie procedur interwencyjnych wobec mieszkańców miasta nadużywających alkohol. Dziennie z usług punktu korzysta średnio od kilku do kilkunastu osób. Alkoholizmowi często towarzyszy zjawisko przemocy domowej, pomocnym jest, że pracownicy punktu  MCP są jednocześnie kuratorami społecznymi wydz. karnego Sądu Rejonowego.

Uświadomienie sprawcy konsekwencji prawnych stosowania przemocy i danie alternatywnej oferty leczenia odwykowego często jest skuteczną motywacją do podjęcia działań w kierunku kontaktu z terapeutą.

 

       2. Punkt konsultacyjny d/s PRZEMOCY W RODZINIE

wtorek w godz. 11.00 – 13.00
środa w godz. 14.00 – 17.00
 

Ludziom zdarza się, że są bici, maltretowani czy tez wykorzystywani w różny sposób. Przemoc dotyka wiele rodzin. To boli i powoduje cierpienie. Nikt nie wie, jak zachować się, gdy partner życiowy zaczyna używać przemocy wobec bliskich. Trudno sobie poradzić z taką sytuacją. Nie ma uniwersalnej recepty na rozwiązanie problemów. Ale nic nie usprawiedliwia przemocy i nigdy nie jest za późno, aby zgłosić się do specjalisty i poprosić o pomoc. Trzeba tylko przełamać mury milczenia, bo każdy człowiek ma prawo do bezpiecznego życia.

 

       3. Poradnictwo Psychologiczne

Poniedziałek  – od 7.00- 17.00, wtorek 7.00- 18.00 , środa, czwartek i piątek – 7.00- 16.00
 

Poradnictwo kierowane jest również do rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi np.: eksperymentującymi z alkoholem, wagarującymi, nie przestrzegającymi norm społecznych. Praca w tym przypadku skierowana jest głównie na poprawę relacji rodzic-dziecko poprzez rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Wsparcie psychologiczne otrzymuje również młodzież, która boryka się z charakterystycznymi problemami dla wieku dojrzewania: trudnościami z wchodzeniem w relacje z grupą rówieśniczą, doświadczaniem braku zrozumienia przez osoby dorosłe, trudnościami ze sprostaniem wymaganiom stawianym przez otoczenie, szukaniem autorytetów i systemu wartości.

 

       4. Poradnictwo prawne z zakresu Prawa Rodzinnego

Punkt czynny we wtorek i w środę w godz. 15.00-17.00

Do zadań punktu należy pomoc mieszkańcom Gminy Świdnik w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu prawa rodzinnego w szczególności w zakresie ochrony praw rodziny oraz udzielanie porad prawnych i pomoc w sporządzaniu pism procesowych.

 

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w ŚWIDNIKU,

(w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku przy ul. Norwida 2 – pokój nr 10)

Posiedzenia MKRPA wtorek i czwartek godz.15.30-17.30.

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ŚWIDNIKU

Adres: Kolejowa 5 Świdnik

Telefon:814670077, 781651711

E-mail: oik.swidnik@wp.pl

Czynny: poniedziałek- piątek od 7.oo -19.oo

Zakres usług:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc socjalna (praca socjalna)
 • Pomoc prawna
 • Psychoterapia
 • Grupy wsparcia
 • Hostel

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • Konflikty rodzinne
 • Samobójstwa
 • Przemoc domowa
 • Agresja
 • Przemoc seksualna
 • Wykorzystywanie seksualne dzieci
 • Utraty okołoporodowe
 • Utraty - żałoba, żal
 • Bezrobocie
 • Wypadki, katastrofy

 

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE ds. PRZEMOCY W RODZINIE

w Świdniku,  Piaskach,  Mełgwi,  Trawnikach,  Rybczewicach - funkcjonują przy Ośrodkach Pomocy Społecznej w danej miejscowości.

 

PROKURATURA REJONOWA W ŚWIDNIKU

Świdnik, ul. Al. Lotników Polskich 5

tel. 81 469-8450

strona intern. www.lublin.po.gov.pl

adres email: rejswi@prokuratura.lublin.pl

 

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD w LUBLINIE z siedzibą w Świdniku

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18     
21-040 Świdnik

Godziny pracy:


Poniedziałek: 7:30 - 18:00

Wtorek-Piątek: 7:30 - 15:30

 

Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w ramach stowarzyszenia "AGAPE"

bezpłatne porady prawne, pomoc psychologiczna, socjalna i inne świadczenia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

ul. Wyszyńskiego 32 (budynek kancelarii obok Okrągłego Kościoła) - tel 782515474